• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/1961
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 87-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 22 tháng 6 năm 1961

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chính sách đối với hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên nghiệp

___________________________

 HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật nghĩa vụ quân sự đã được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1960;

Theo đề nghị của ông Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng và ông Bộ trưởng Bộ Công an;

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 01 tháng 6 năm 1961.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Để khuyến khích những hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên nghiệp (tái đăng dài hạn) trong quân đội và công an vũ trang nhân dân ra sức học tập công tác phát huy tài năng của mình nhằm đẩy mạnh việc xây dựng quân đội và công an vũ trang nhân dân nay quy định:

1. Hạ sĩ quan và bình sĩ chuyên nghiệp khi tại ngũ được hưởng chế độ tiền lương như công nhân, viên chức Nhà nước cùng ngành nghề và phụ cấp khu vực nếu có. Đối với những người làm những ngành nghề mà chưa được quy định trong các thang lương hiện hành thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ công an cùng Bộ Lao động tiền lương nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ quy định.

2. Căn cứ vào yêu cầu của quân đội và công an vũ trang nhân dân, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Bộ trưởng Bộ Công an có thể quy định thêm các khoản phụ cấp khác sau khi được Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

3. Hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên nghiệp khi phục viên chuyển ngành được hưởng mọi quyền lợi đã quy định đối với sĩ quan phục viên chuyển ngành.

Điều 2: Nghị định này được thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1961.

Điều 3: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành nghị định này.

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

 

Phạm Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.