• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/1960
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/1981
QUỐC HỘI
Số: 19/LCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 1960

LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 19/LCT NGÀY 26-7-1960 CÔNG BỐ LUẬT TỔ CHỨC

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ vào Điều 63 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;

NAY CÔNG BỐ:

Luật tổ chức Toà án nhân dân đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ II, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1960.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.