• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2009
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 280/TC-QĐ-NSNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1997

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước đã được công bố theo lệnh số 47/L-CTN ngày 03/04/1996 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý của Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước thay thế Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước đã ban hành theo Quyết định 1207/TC/QĐ/NSNN ngày 15/12/1996 để sử dụng cho công tác lập dự toán, chấp hành và báo cáo quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước bao gồm:

Mã số danh mục Chương.

Mã số danh mục Loại, Khoản.

Mã số danh mục Nhóm, Tiểu nhóm.

Mã số danh mục Mục, Tiểu mục.

Mã số danh mục các khoản tạm thu-tạm chi ngoài ngân sách.

Mã số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 01/01/1997. Những khoản thu-chi ngân sách nhà nước phát sinh từ ngày 01/01/1997 đã được hạch toán vào các Chương, Loại, Khoản, Nhóm, Tiểu nhóm, Mục, Tiểu mục của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước bao gồm ban hành theo Quyết định 1207/QĐ/NSNN đều phải điều chỉnh về Chương, Loại, Khoản, Nhóm, Tiểu nhóm, Mục, Tiểu mục của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành theo Quyết định này. Những quy định và hướng dẫn trước đây về Mục lục ngân sách nhà nước trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Cơ quan thuộc Quốc hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Đảng, Đoàn thể thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn thực hiện theo Quyết định này.

Điều 4.- Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.