• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/08/1959
PHỦ THỦ TƯỚNG
Số: 299-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 13 tháng 8 năm 1959

NGHỊ ĐỊNH

Thành lập tại Thủ tướng phủ, Văn phòng cải tạo Công thương nghiệp tư doanh

____________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xét nhu cầu công tác về cải tạo công thương nghiệp tư doanh;

Căn cứ Nghị quyết của hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 5 tháng 8 năm 1959;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập tại Thủ tướng phủ, Văn phòng cải tạo Công thương nghiệp tư doanh.

Điều 2. – Văn phòng Cải tạo Công thương nghiệp tư doanh có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ:

1. Nghiên cứu và trình Chính phủ ban hành các chính sách nhằm phục vụ sự nghiệp cải tạo công nghiệp tư bản tư doanh, thủ công nghiệp, thương nghiệp tư bản tư doanh, tiểu thương, các ngành kinh doanh về vận tải, ăn uống, phục vụ và các ngành kinh doanh về văn hóa.

2. Hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện đường lối, phương châm, chính sách và kế hoạch cải tạo.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp trong việc thực hiện đường lối, phương châm, chính sách và kế hoạch cải tạo.

Điều 3. – Văn phòng Cải tạo Công thương nghiệp tư doanh do ông Đỗ Mười, Bộ trưởng Bộ Nội thương làm chủ nhiệm.

Điều 4. – Ông Bộ trưởng Thủ tướng phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.