• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/09/1946
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 734-TC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 3 tháng 9 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

________________

Chiếu chỉ nghị định ngày 26 tháng 6 năm 1940 của viên cựu Tòan quyến ấn định luật lệ cấp bài chỉ mua giấy ngoại quốc theo thuế suất đặc biệt;

Theo lời đề nghị của Tổng Giám đốc nha Thuế quan và Thuế gián thu;

Sau khi bộ Nội vụ và bộ Quốc gia Giáo dục thỏa hiệp.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất: Việc nhập nội các loại giấy được hưởng thuế suất đặc biệt vẫn theo chế độ đạo nghị định ngày 26 tháng 6 năm 1940 thay đổi như sau đây:

Hội đồng giấy địa phương trước kia có hai, ở Hà Nội và Sài Gòn, để xét các đơn của năm xử Đông Dương. Nay chỉ có một hội đồng, họp ở Hà Nội, để xét cả các đơn của toàn quốc Việt Nam, Hội đồng này gồm có:

Tổng Giám đốc Thuế quan và Thuế gián thu hay đại diện chủ tịch;

Một đại biểu các chủ báo chí..........................................................................

Một đại biểu các nhà xuất bản..........................................................................

Một đại biểu các nhà sản xuất giấy.................................................................. hội viên;

Một đại diện nha Thông tin Tuyên truyền.......................................................

Một đại diện bộ Quốc gia Giáo dục................................................................

Chủ sự phòng Quan thuế nha Tổng Giám đốc Thuế quan và Thuế gián thu thư ký;

Đại biểu các chủ báo chí, các nhà xuất bản và các nhà sản xuất giấy sẽ do các liên đoàn ấy cử ra, hay nếu không có liên đoàn thì do Bộ Tài chính cử ra.

Các đơn xin, trước kia gửi đến các Khâm sứ, Thống đốc, hay Thống sứ rồi mới chuyển giao sang nha Tổng Giám đốc Thuế quan. Nay các đơn ấy đều gửi thẳng đến nha này.

Điều thứ 2: Ông Tổng Giám đốc Thuế quan và Thuế gián thu ủy nhiệm thi hành nghị định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Văn Hiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.