• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 492/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

1. Nhà khách 37 Hùng Vương.

2. Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

3. Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

4. Nhà khách La Thành.

5. Hội trường Thống Nhất.

6. Nhà khách Tao Đàn.

Điều 2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 170/1998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Văn phòng Chính phủ và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.