• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/04/2009
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 518/QĐ-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 21 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Công viên phần mềm Quang Trung là khu công nghệ thông tin tập trung

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao;
Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 523/STTTT-CNTT ngày 09 tháng 4 năm 2009 và Giám đốc Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 81/QTSC ngày 02 tháng 4 năm 2009;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Công viên phần mềm Quang Trung (Quang Trung Software City - QTSC) là khu Công nghệ thông tin tập trung.

Giấy chứng nhận Khu Công nghệ thông tin tập trung của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân đầu tư và hoạt động trong Công viên phần mềm Quang Trung được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước áp dụng đối với Khu Công nghệ cao theo quy định của pháp luật về Khu công nghệ cao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Doãn Hợp

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.