• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/06/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 766/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 20 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngoại giao

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Ngoại giao, bao gồm:

1. Nhà khách Chính phủ.

2. Trung tâm Vận tải đối ngoại V75.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, giải thể hoăc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Ngoại giao.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.