• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/10/2012
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1503/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 11 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3240/TTr-BNN-TT ngày 20 tháng 9 năm 2012, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7558/BKHĐT-KTDV ngày 28 tháng 9 năm 2012, Bộ Tài chính tại văn bản số 13596/BTC-TCDT ngày 05 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 1.690 tấn hạt giống lúa, 370 tấn hạt giống ngô, 40,5 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai.

Mức hỗ trợ cụ thể cho từng địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phù hợp với tình hình khó khăn, thiệt hại ở địa phương đó theo đúng quy định hiện hành.

2. Các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ sử dụng nguồn kinh phí đã được tạm ứng từ ngân sách trung ương tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện.

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc xuất cấp và sử dụng hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia tại các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.