• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/03/2014
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 541/QĐ-BNN-PC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 24 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện tiểu Đề án 1 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2014

______________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2013 đến năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BĐH-PC ngày 30/5/2013 của Ban Điều hành Đề án 554 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số" từ năm 2003 đến năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn" năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Hà Công Tuấn

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 541/QĐ-BNN-PC ngày 24 tháng 3 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

________________________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

Giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động của Tiểu Đề án 1 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn" năm 2014, nhằm thực hiện mục tiêu đề ra của Tiểu Đề án 1.

2. Yêu cầu

Các hoạt động được thực hiện đúng, đầy đủ, lồng ghép thực hiện với các Dự án, chương trình khác có nội dung tương tự đã và đang được triển khai tại các bộ, ngành, địa phương.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ khi triển khai thực hiện.

Sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, dự toán và thanh quyết toán đối với hoạt động do mình chủ trì.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU ĐỀ ÁN 1 NĂM 2014

STT

Hoạt động

Sản phẩm

Đơn vị thực hiện

Thi gian hoàn thành

I

Chỉnh lý, biên soạn bộ tài liệu mẫu PBPL cho người dân nông thôn

01 Bộ tài liệu

Vụ PC chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 3- 5/2014

1

Chỉnh lý, biên soạn lại 3 mẫu sách hỏi đáp pháp luật cho nông dân

 

Vụ PC chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

 

1.1

Xây dựng Đề cương mẫu sách hỏi đáp về Nông nghiệp và PTNT

3 Đề cương

Vụ PC chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 3- 5/2014

1.2

Tổ chức cuộc họp lấy ý kiến xây dựng mẫu sách hỏi đáp

6 cuộc họp, 3 mẫu sách

Vụ PC chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 3- 5/2014

1.3

Tổ chức cuộc họp thẩm định mẫu sách hỏi đáp

2 cuộc họp, 3 mẫu sách

Vụ PC chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 3- 5/2014

2

Chỉnh lý, biên soạn lại 1 mẫu sổ tay pháp luật cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

 

 

 

2.1

Xây dựng Đề cương mẫu sổ tay pháp luật về Nông nghiệp và PTNT

1 Đề cương

Vụ PC chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 3- 5/2014

2.2

Tổ chức cuộc họp lấy ý kiến xây dựng mẫu sổ tay pháp luật

4 cuộc họp, 1 mẫu sổ tay

Vụ PC chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 3- 5/2014

2.3

Tổ chức cuộc họp thẩm định mẫu sổ tay pháp luật

2 cuộc họp, 1 mẫu sổ tay

Vụ PC chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Tháng 3- 5/2014

II

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác TTPBPL về lĩnh vực NN&PTNT (2 ngày/1 lớp, 50 người/lớp)

- 7 lớp bồi dưỡng

 

Tháng 3- 12/2014

1

Tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác TTPBPL của ngành NNPTNT ở cấp tỉnh tại các tỉnh miền Bắc: Lai Châu, Lào Cai, Vĩnh Phúc.

- 3 lớp bồi dưỡng

Vụ PC chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp

Tháng 3- 12/2014

2

Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác TTPBPL của ngành NNPTNT ở cấp tỉnh tại các tỉnh miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Nam.

- 2 lớp bồi dưỡng

Tháng 3- 12/2014

3

Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác TTPBPL của ngành NNPTNT ở cấp tỉnh tại các tỉnh miền Nam: Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu

- 2 lớp bồi dưỡng

Tháng 3- 12/2014

III

Tổ chức PBPL thông qua các hình thức thích hợp cho người dân nông thôn

 

1

Tổ chức 14 hội nghị cấp huyện PBPL về NN và PTNT

Thời gian 2 ngày/01 hội nghị, 60 người/01 hội nghị

14 hội nghị phổ biến

Vụ PC chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp

Tháng 3- 12/2014

1.1

Tổ chức 6 hội nghị PBPL cấp huyện tại các tỉnh miền Bắc: Lai Châu, Lào Cai, Vĩnh Phúc.

6 hội nghị PBPL

Tháng 3 -12/2014

1.2

Tổ chức 4 hội nghị PBPL cấp huyện tại các tỉnh miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Nam

04 hội nghị PBPL

Tháng 3 -12/2014

1.3

Tổ chức 04 hội nghị PBPL cấp huyện tại các tỉnh miền Nam: Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu

04 hội nghị PBPL

Tháng 3 -12/2014

2

Phổ biến trên Báo Nông nghiệp Việt Nam

 

Văn phòng Bộ chủ trì, Báo NNVN phối hợp

Tháng 3- 12/2014

2.1

Hỗ trợ Chuyên mục thường thức pháp luật

50 bản tin

 

Tháng 3 -12/2014

2.2

Hỗ trợ chuyên mục Luật sư của bạn

50 bản tin

 

Tháng 3- 12/2014

IV

In ấn

 

 

 

1

Sách hỏi đáp pháp luật

12.500 cuốn

Vụ Pháp chế chủ trì, đơn vị ký hợp đồng phối hợp

Tháng 4- 9/2014

2

Sổ tay pháp luật

2.000 cuốn

Tháng 4- 9/2014

3

Cung cấp tài liệu cho 63 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Tháng 4- 9/2014

V

Xây dựng, nội dung tuyên truyền để phối hợp phát sóng trên kênh VTV2

 

 

 

 

Xây dựng các clip có nội dung tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT để phối hợp phát sóng trên kênh VTV2

18 clip

Văn phòng Bộ, Vụ PC chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp

Tháng 3- 12/2014

VI

Xây dựng nội dung tuyên truyền để phối hợp phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam

 

 

 

 

Xây dựng các bản tin có nội dung tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT để phối hợp phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam

16 Bản tin

Văn phòng Bộ, Vụ PC chủ trì, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp

Tháng 3- 12/2014

VII

Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện TĐA1, ĐA 554

 

 

 

1

Tổ chức các đoàn kiểm tra tại 3 tỉnh miền Bắc: Lai Châu, Lào Cai, Vĩnh Phúc.

3 tỉnh được kiểm tra

Vụ PC chủ trì; các Cục thuộc Bộ; các cơ quan trong TĐA1; các địa phương phối hợp

Tháng 3 -12/2014

2

Tổ chức các đoàn kiểm tra tại 2 tỉnh miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Nam.

2 tỉnh được kiểm tra

3

Tổ chức các đoàn kiểm tra tại 2 tỉnh miền Nam: Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu

2 tỉnh được kiểm tra

VIII

Tổ chức hội nghị thực hiện Tiểu Đề án 1, Đề án 554

 

 

 

1

Tổ chức cuộc họp Ban Điều hành Đề án 554, ban chỉ đạo Tiểu Đề án 1 đánh giá kết quả thực hiện Đề án

04 cuộc họp

Vụ PC chủ trì; các đơn vị thuộc Bộ; các cơ quan trong Đề án; các địa phương phối hợp

Tháng 3 -12/2014

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các hoạt động được phân công; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Tiểu Đề án 1; định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo, báo cáo Bộ về kết quả triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1.

2. Vụ Tài chính

Hướng dẫn Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ lập dự toán kinh phí thực hiện Tiểu Đề án 1 trên cơ sở các hoạt động được xác định trong Tiểu Đề án 1;

Bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động được xác định trong Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Văn phòng Bộ

Hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện Tiểu Đề án 1 theo đúng quy định của pháp luật.

4. Các đơn vị thuộc Bộ

Phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động được phân công./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Hà Công Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.