• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/07/2012
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
Số: 149/QĐ-QLCL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 4 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị tại trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

_________________________

Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Kết luận số 984/KL-QLCL ngày 28/6/2012 về xác minh nội dung phản ánh kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu của Giám đốc Trung tâm vùng 2 đối với các gói thầu mua sắm thiết bị từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp cho Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2.

Lý do: Trong hoạt động đấu thầu đã vi phạm các điều, khoản sau:

a) Điểm c khoản 2 Điều 9 (các gói thầu); khoản 1 Điều 40 (gói thầu số 1); khoản 2 Điều 61 (gói thầu số 3, 4), khoản 3 và khoản 4 Điều 61 (các gói thầu) của Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

b) Điểm b khoản 1 Điều 8 (các gói thầu); khoản 3 Điều 15 (các gói thầu) và điểm b khoản 3 Điều 28 (các gói thầu) của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

Điều 2. Biện pháp và thời gian khắc phục.

1. Giám đốc Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2:

a) Thông báo cho các nhà thầu trúng thầu về việc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm thiết bị từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

b) Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân theo Kết luận số 984/KL-QLCL ngày 28/6/2012 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và đề xuất hình thức kỷ luật.

c) Thực hiện biện pháp giải quyết đối với các nhà thầu đã có thông báo trúng thầu nhưng không được công nhận theo quy định của pháp luật.

d) Thời gian thực hiện các nội dung tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này xong trước ngày 20/7/2012.

2. Phòng Tài chính và Phòng Quản lý kiểm nghiệm Cơ quan Cục:

Đề xuất biện pháp xử lý đối với các gói thầu mua sắm thiết bị từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp cho Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 theo quy định của pháp luật về đấu thầu xong trước ngày 10/7/2012.

3. Phòng Thanh tra, Pháp chế:

Kiểm tra đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện quyết định xử lý;

Điều 3. Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế, Trưởng Phòng Tài chính, Trưởng Phòng Quản lý kiểm nghiệm và Giám đốc Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 báo cáo Cục trưởng bằng văn bản kết quả thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.