• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/02/2012
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 152/QĐ-CTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 13 tháng 2 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

_______________________

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 04/TTr-CP ngày 11/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân:

1. Lý Hưng Phát, sinh ngày 20/9/1994 tại Đồng Nai, giới tính: nam; hiện đang cư trú tại: 109/18 Thái Phiên, phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

2. Lý Ngọc Vân, sinh ngày 13/11/1995 tại Đồng Nai, giới tính: nữ, hiện đang cư trú tại: 109/18 Thái Phiên, phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch nước

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Trương Tấn Sang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.