• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/02/2013
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 263/QĐ-CTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 2 tháng 2 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

______________________

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 01/TTr-CP ngày 03/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 11 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Đồng Nai (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 263/QĐ-CTN ngày 02 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch nước)

__________________________

1. Chanh Râm, sinh ngày 07/7/1963 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Mai

Hiện trú tại: Ấp 1, xã Thanh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Giới tính: Nữ

2. Lek Aly, sinh ngày 05/10/1959 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Lek Aly

Hiện trú tại: Ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Giới tính: Nam

3. Lek Gen, sinh năm 1936 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lek Gen

Hiện trú tại: Ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Giới tính: Nam

4. Lek Samael, sinh năm 1962 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Lek Samael

Hiện trú tại: Ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Giới tính: Nam

5. Lek Salês, sinh năm 1960 tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Lek Salês

Hiện trú tại: Ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Giới tính: Nữ

6. Liêu Cẩm Lìn, sinh ngày 10/7/1962 tại Bình Dương

Tên gọi Việt Nam: Liêu Cẩm Lìn

Hiện trú tại: Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ.

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1969 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Tuyết

Hiện trú tại: Ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Giới tính: Nữ

8. Trần Văn Trào, sinh năm 1962 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Trần Văn Trào

Hiện trú tại: Ấp 1A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Giới tính: Nam

9. Nguyễn Văn Vỹ, sinh năm 1964 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Vỹ

Hiện trú tại: Ấp 1A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Giới tính: Nam

10. Lê Thị Hạnh, sinh năm 1972 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Hạnh

Hiện trú tại: Ấp 1A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Giới tính: Nữ

11. Lê Văn Quang, sinh năm 1947 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lê Văn Quang

Hiện trú tại: Ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

Giới tính: Nam

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Trương Tấn Sang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.