• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/02/2015
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 263/QĐ-CTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 2 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

______________________

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 19/TTr-CP ngày 23/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 263/QĐ-CTN ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch nước)

_______________________

1. Đinh Ngọc Khánh Thy, sinh ngày 15/02/1980 tại Long An

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Kobe-shi, Nagata-ku, Futaba-cho 2-8-12-201, Nhật Bản

Giới tính: Nữ

2. Vũ Hoàng Uyển Trâm, sinh ngày 27/12/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Aichi-ken, Ichinomiya-shi, Imaise-cho, Shinkanbe Aza Kutanno 63 Fornature B 201, Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Trương Tấn Sang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.