• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/1996
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
Số: 550/QĐ-TWĐTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH SỐ 550/QĐ-TWĐTN NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 1996 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LẠI CHỈ TIÊU ĐỘI VIÊN ĐỘI TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN CỦA TỈNH ĐOÀN TIỀN GIANG

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Quyết định số 334/TTg ngày 1-6-1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn".

- Căn cứ vào Quyết định số 362/QĐ-TWĐTN ngày 6-7-1995 của Bí thư thứ nhất BCH-TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thành lập ban quản lý điều hành dự án "Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn".

- Căn cứ hợp đồng trách nhiệm số 02/HĐTN-TWĐTN ngày 13-10-1995 về việc thực hiện dự án "Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn" được ký kết giữa Ban quản lý điều hành dự án trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn của TW Đoàn và Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Tiền Giang.

Xét tiến độ triển khai thực hiện dự án (sau 8 tháng hoạt động chỉ tuyển dụng được 15 đội viên/40 chỉ tiêu đội viên được ký kết) và khả năng thực tế hiện nay của tỉnh Đoàn Tiền Giang.

Theo đề nghị của Ban quản lý điều hành dự án "Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn" của TW Đoàn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Điều chuyển chỉ tiêu 25 đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn của tỉnh Đoàn Tiền Giang đến nay chưa tuyển dụng được về Ban quản lý điều hành dự án "Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn" của TW Đoàn.

Điều 2.- Ban quản lý điều hành dự án "Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn" và Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Tiền Giang tiến hành ký kết lại hợp đồng trách nhiệm thực hiện dự án.

Điều 3.- Ban quản lý điều hành dự án "Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn" và Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Tiền Giang căn cứ quyết định thi hành.

 

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Trần Lưu Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.