• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2017
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 46/2015/TT-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

THÔNG TƯ

Ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray;

pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng;

trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu

____________________________

 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng các máy, thiết bị được quy định tại khoản 1, Điều này.

Điều 2. Tên và ký hiệu các quy trình kiểm định

1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe tời điện chạy trên ray, ký hiệu: QTKĐ:28-2015/BLĐTBXH.

2. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên, ký hiệu: QTKĐ:29-2015/BLĐTBXH.

3. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn trục tải giếng đứng, ký hiệu: QTKĐ:30-2015/BLĐTBXH.

4. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn trục tải giếng nghiêng, ký hiệu: QTKĐ:31-2015/BLĐTBXH.

5. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn biểu diễn di động, ký hiệu: QTKĐ:32-2015/BLĐTBXH.

6. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu, ký hiệu: QTKĐ:33-2015/BLĐTBXH.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Cục An toàn lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Doãn Mậu Diệp

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.