• Thông tư 04/2020/TT-BTNMT

  Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

  03/06/2020

  20/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 49/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký gỉao dịch bảo đảm

  01/06/2020

  01/06/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 62/2020/NĐ-CP

  về vị trí việc làm và biên chế công chức

  01/06/2020

  20/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 46/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không

  27/05/2020

  27/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 44/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kỉnh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có đỉều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá

  26/05/2020

  26/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 45/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

  26/05/2020

  26/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 43/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

  26/05/2020

  26/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 56/2020/NĐ-CP

  về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

  25/05/2020

  25/05/2020

 • Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH

  Hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

  25/05/2020

  10/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.