• Thông tư 48/2019/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

  15/10/2019

  01/12/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 41/2019/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  01/10/2019

  18/11/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 40/2019/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

  01/10/2019

  18/11/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 39/2019/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-BCA ngày 03 tháng 3 năm 2016 quy định về công tác tàng thư căn cước công dân

  01/10/2019

  18/11/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 29/2019/TT-BCA

  Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra trong Công an nhân dân

  30/08/2019

  15/10/2019

 • Thông tư 33/2018/TT-BCA

  Sửa đổi một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2015 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân

  10/10/2018

  10/10/2018

 • Thông tư 16/2018/TT-BCA

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  15/05/2018

  01/07/2018

 • Thông tư 17/2018/TT-BCA

  Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

  15/05/2018

  01/07/2018

 • Thông tư 07/2018/TT-BCA

  Quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân

  12/02/2018

  29/03/2018

 • Thông tư 06/2018/TT-BCA

  Quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

  12/02/2018

  29/03/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.