/bocongan/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=68000&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 22/2014/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 55/2015/NĐ-CP Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2015/TT-NHNN Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 05/2015/TT-NHNN Hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 34/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 83/2013/TT-BTC Hướng dẫn Quyết định 64/QĐ-TTg tỷ lệ phí tổ chức tín dụng cổ phần hóa được hưởng khi thu hồi các khoản nợ ngoại bảng được giữ lại

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 94/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 49/2014/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 35/2012/TT-NHNN Quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 01/2015/TT-NHNN Quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 38/2014/TT-NHNN Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 44/2014/TT-NHNN Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 45/2014/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27 tháng 02 năm 2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 48/2014/TT-NHNN Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 47/2014/TT-NHNN Quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 46/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 93/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với ngân hàng hợp tác xã

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 43/2014/TT-NHNN Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 126/2014/TT-BTC Quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 47/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 41/2014/TT-NHNN Hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 39/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 27/2013/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 27/2014/TT-NHNN Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 26/2014/TT-NHNN Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định số 540/QĐ-TTG ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 25/2014/TT-NHNN Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 24/2014/TT-NHNN Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2014/TT-NHNN Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2014/TT-NHNN Quy định về khoản thu, tạm ứng của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2014/TT-NHNN Quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2014/TT-NHNN Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 15/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đất với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 14/2014/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2014/TT-NHNN Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2014/TT-NHNN Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 08/2014/TT-NHNN Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2014/TT-NHNN Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2014/TT-NHNN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 05/2014/TT-NHNN Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 04/2014/TT-NHNN Quy định báo cáo thống kê và công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 40/2014/TT-NHNN Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 13/2013/TT-NHNN Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 9/11/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 14/2013/TT-NHNN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 15/2013/TT-NHNN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2013/TT-NHNN Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 10/2013/TT-NHNN Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2013/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 19/2013/TT-NHNN Quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2013/TT-NHNN Quy định về cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2013/TT-NHNN Quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại ngân hàng chính sách xã hội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 26/2013/TT-NHNN Ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 29/2013/TT-NHNN Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 33/2013/TT-NHNN Hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 37/2013/TT-NHNN Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 01/2013/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 31/2013/TT-NHNN Quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2014/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 11/2013/TT-NHNN Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 22/2011/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 36/2014/TT-NHNN Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 209/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 34/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 33/2014/TT-NHNN Quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 30/2014/TT-NHNN Quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 147/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 29/2014/TT-NHNN Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 28/2014/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 06/2009/TT-NHNN hướng dẫn chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại khoản 2 Điều 61 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 96/2014/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 70/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 67/2014/NĐ-CP Về một số chính sách phát triển thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 35/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 10/2014/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 39/2014/NĐ-CP Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 26/2014/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 58/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 24/2013/TT-NHNN Quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 01/2014/NĐ-CP Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 222/2013/NĐ-CP Về thanh toán bằng tiền mặt

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 219/2013/NĐ-CP Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 369/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2013/TT-NHNN Sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 54/2013/NĐ-CP Về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 53/2013/NĐ-CP Về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 37/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2013/TT-NHNN Quy định kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 04/2013/TT-NHNN Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 02/2013/TT-NHNN Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2013/TT-NHNN Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 31/2012/TT-NHNN Quy định về ngân hàng hợp tác xã

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 15/2013/QĐ-TTg Về tín dụng đối với hộ cận nghèo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 30/2012/TT-NHNN Quy định về việc thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 24/2012/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 26/2012/TT-NHNN Hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 28/2012/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2012/TT-NHNN Quy định về hoạt động cho, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 57/2012/NĐ-CP Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 22/2012/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2012/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04 tháng 5 năm 2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng việt nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 19/2012/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 44/2011/TT-NHNN Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 45/2011/TT-NHNN Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 43/2011/TT-NHNN Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 42/2011/TT-NHNN Quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 40/2011/TT-NHNN Quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Vệt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 41/2011/TT-NHNN Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 35/2011/TT-NHNN Quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 33/2011/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 26/2011/TT-NHNN Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 25/2011/TT-NHNN Về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 24/2011/TT-NHNN Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2011/TT-NHNN Về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 34/2011/TT-NHNN Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 95/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 90/2011/NĐ-CP Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 19/2011/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 29/2011/TT-NHNN Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2011/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 18/2011/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 30/2011/TT-NHNN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 75/2011/NĐ-CP Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2011/TT-NHNN Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2011/TT-NHNN Quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 15/2011/TT-NHNN Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 28/2011/TT-NHNN Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 14/2011/TT-NHNN Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2011/TT-NHNN Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2011/TT-NHNN Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 08/2011/TT-NHNN Quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 10/2011/TT-NHNN Quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với  ngân hàng thương mại Nhà nước cổ phần hóa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 13/2011/TT-NHNN Quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 11/2011/TT-NHNN Quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 05/2011/TT-NHNN Quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 04/2011/TT-NHNN Quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2011/TT-NHNN Hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2011/TT-NHNN Quy định cho vay bằng ngoại tệ của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2011/TT-NHNN Quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 01/2011/TT-NHNN Quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 02/2011/TT-NHNN Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 10/2011/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2011/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2010/TT-NHNN Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2010/TT-NHNN Quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 34/2013/TT-NHNN Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
     
     
     
       
       
       
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.