Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, di dân, tái định cư dự án thuỷ điện

Sơn La kèm theo Quyết định số 459/QĐ-TTG ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ Tướng Chính Phủ

_____________________________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La kèm theo Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

1. Điều 19 nay được sửa đổi như sau:

Các xã∙tự nguyện tiếp nhận dân tái định cư đến ở xen ghép vào cộng đồng dân cư của mình được hỗ trợ kinh phí để cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình công cộng, cơ sở hạ tầng của xã do ảnh hưởng của việc tăng dân cư trên địa bàn. Mức kinh phí hỗ trợ là 25 triệu đồng/khẩu tái định cư hợp pháp.

Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc hỗ trợ này.

2. Điều 29 được bổ sung khoản 6 như sau:

Hỗ trợ 6 tháng lương hoặc phụ cấp đối với cán bộ giữ chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể đang hưởng lương hoặc phụ cấp do Nhà nước chi trả ở nơi đi, khi chuyển đến điểm tái định cư (nơi đến) không còn giữ chức vụ đó nữa. Mức hỗ trợ tương đương với mức lương hoặc phụ cấp mà cán bộ đó đang hưởng hàng tháng ở nơi đi.

Điều 2. Nguồn vốn thực hiện nội dung quy định tại điều 1 của Quyết định này, được sử dụng từ nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, quy định tại Điều 5 của Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chính phủ

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng