Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh

______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (công văn số 298/UBND-NL2 ngày 01 tháng 02 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 1919/BTC-DTQG ngày 19 tháng 02 năm 2008), của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 20/TTr-PCLBTW ngày 13 tháng 02 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xuất cấp (không thu tiền) 1.500 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh thực hiện cứu đói giáp hạt cho nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo được hỗ trợ đúng chế độ, đúng đối tượng theo quy định.

2. Bộ Tài chính thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để xử lý cụ thể việc hỗ trợ gạo cứu đói nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng