Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định giai đoạn 2007- 2010

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định như sau:

1. Chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước đối với các công ty:

a) Thực hiện trong năm 2007:

- Công ty Môi trường Nam Định;

- Công ty Công trình đô thị Nam Định;

- Công ty Cấp nước Nam Định.

b) Thực hiện trong năm 2008:

- Công ty Xổ số Kiến thiết Nam Định;

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu;

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng;

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh;

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy;

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Ý Yên;

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản;

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành.

2. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh đối với các công ty:

- Nông trường Rạng Đông;

- Nông trường Bạch Long.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động-thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong việc thực hiện phương án nói trên.

Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng