Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do mưa lũ

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (công văn số 54/BC-LĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2007), ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 12769/BTC-NSNN ngày 21 tháng 9 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.000 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk thực hiện cứu đói cho dân bị thiệt hai do mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng