Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

____________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Thành lập phường Vân Dương thuộc thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ 660,39 ha diện tích tự nhiên và 10.122 nhân khẩu của xã Vân Dương.

Phường Vân Dương có 660,39 ha diện tích tự nhiên và 10.122 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Vân Dương: Đông và Nam giáp xã Nam Sơn; Tây giáp xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh; Bắc giáp phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh và xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

2. Thành lập phường Vạn An thuộc thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ 376,03 ha diện tích tự nhiên và 7.827 nhân khẩu của xã Vạn An.

Phường Vạn An có 376,03 ha diện tích tự nhiên và 7.827 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Vạn An: Đông giáp phường Kinh Bắc; Tây giáp xã Tam Đa và xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Nam giáp xã Khúc Xuyên; Bắc giáp xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh.

3. Thành lập phường Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ 525,56 ha diện tích tự nhiên và 8.465 nhân khẩu của xã Hạp Lĩnh.

Phường Hạp Lĩnh có 525,56 ha diện tích tự nhiên và 8.465 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hạp Lĩnh: Đông giáp xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh; Tây giáp xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Nam giáp xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, Bắc giáp xã Khắc Niệm và xã Vân Dương, thành phố Bắc Ninh.

Sau khi thành lập các phường, thành phố Bắc Ninh có 8.260,88 ha diện tích tự nhiên và 153.530 nhân khẩu; có 19 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Tiền An, Ninh Xá, Võ Cường, Suối Hoa, Vũ Ninh, Đại Phúc, Đáp Cầu, Thị Cầu, Kinh Bắc, Vệ An, Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh và các xã: Nam Sơn, Kim Chân, Khắc Niệm, Hòa Long, Khúc Xuyên, Phong Khê.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Chính phủ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng