Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận số 101-TB/TW ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ Chính trị về báo cáo bổ sung tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Xét đề nghị của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hiển Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay ông Nguyễn Văn Đức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

2. Mời 01 Đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, làm Ủy viên (do Văn phòng Trung ương Đảng cử).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trách nhỉệm thỉ hành

Trưởng ban Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, Thủ trưởng cơ quan và cá nhân có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh