Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Nguyễn Trọng Điều, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 2377-CVNS/BTCTW ngày 18 tháng 8 năm 2007 về việc ông Nguyễn Trọng Điều, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ để giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh-Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Trọng Điều, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của Ban Bí thư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Trọng Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng