Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2009

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại tờ trình số 2221/TTr-UBND ngày 6 tháng 8 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2513/TTr-BNV ngày 19 tháng 08 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2009 như sau:

Các Ủy viên:

- Ông Phạm Văn Chiểu, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ông Lê Văn Quang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng