Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hợp nhất Vụ Pháp chế của Bộ Thuỷ sản và Vụ Pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Vụ Pháp chế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/12/2001;
Để thực hiện việc Hợp nhất Bộ Thuỷ sản với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở cuộc họp Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở rộng ngày 06/8/2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợp nhất Vụ Pháp chế của Bộ Thuỷ sản và Vụ Pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Vụ Pháp chế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Thuỷ sản, Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm bàn giao nguyên trạng Vụ Pháp chế của Bộ Thuỷ sản, Vụ Pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giao Vụ trưởng Vụ Pháp chế tổ chức xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Vụ Pháp chế phù hợp với quy định mới trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Cao Đức Phát