• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1259/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 20 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội

______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 152/NHCS-HĐQT ngày 28 tháng 8 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2661-TTr-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- Bà Vũ Thị Liên, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thôi giữ chức Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Cử ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.