• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/06/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 749/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nội vụ

____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nội vụ

1. Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.

2. Các đơn vị sự nghiệp khác được cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Về thẩm quyền đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nội vụ

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

1. Trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

2. Quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.