• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/10/1999
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 990/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 27 tháng 10 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Thi hành Chỉ thị số 35/CT-TW, ngày 03 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác Thi đua - Khen thưởng trong giai đoạn mới;
Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI tại Thủ đô Hà Nội vào cuối năm 2000.

Điều 2. Đại hội phải đạt được các yêu cầu sau đây:

1. Đánh giá đúng kết quả, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới. Phát huy truyền thống của phong trào thi đua yêu nước mà Bác Hồ đã phát động từ năm 1948; quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35/CT-TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn cách mạng mới.

2. Ghi nhận và biểu dương thành quả của phong trào thi đua của cả nước; đồng thời ghi công, tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu nhất của phong trào thi đua trong thời kỳ đổi mới; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế, tôn giáo, dân tộc và đồng bào ta ở nước ngoài nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc; cổ vũ, khơi dậy sức mạnh to lớn của nhân dân ta đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trong những năm đầu thế kỷ thứ 21.

3. Tổng kết và nhân rộng các kinh nghiệm, mô hình kiểu mẫu, các điển hình tiên tiến, dấy lên phong trào thi đua học tập và làm theo các điển hình tiên tiến trên phạm vi cả nước.

4. Tổ chức Đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Điều 3. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiến hành các công việc sau đây:

1. Tiếp tục phát động và có nhiều hình thức tổ chức phù hợp để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và có hiệu quả, lập thành tích chào mừng các ngày lịch sử lớn của Đảng và của dân tộc, hướng tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ/TW ngày 26 tháng 7 năm 1999 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 và hướng dẫn số 03/HĐTĐKTTW ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình nhân tố mới.

3. Căn cứ vào đặc điểm của điều kiện cụ thể của từng ngành, từng địa phương, cuối năm 1999 hoặc đầu năm 2000 các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hội nghị hoặc đại hội điển hình tiên tiến. Thực hiện công khai, dân chủ bình xét, suy tôn các danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành, chiến sỹ thi đua tỉnh, thành phố và lựa chọn các điển hình tiên tiến để trình Nhà nước phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và danh hiệu Anh hùng.

4. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm lựa chọn đoàn đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc và có kế hoạch tuyên truyền sau Đại hội để phát huy thành quả của Đại hội và phát động đợt thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 2005.

Điều 4. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI, gồm có các đồng chí có tên sau đây:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban phụ trách chung;

2. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực, kiêm Trưởng tiểu ban nội dung đại hội;

3. Đồng chí Cù Thị Hậu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban;

4. Đồng chí Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Phó Trưởng ban, kiêm Trưởng tiểu ban tuyên truyền đại hội;

5. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban, kiêm Trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội;

6. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng, ủy viên;

7. Đồng chí Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ủy viên;

8. Đồng chí Vũ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ủy viên;

9. Đồng chí Lưu Minh Trị, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ủy viên;

10. Đồng chí Phạm Văn Dần, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an nhân dân, ủy viên;

11. Đồng chí Hồ Anh Dũng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ủy viên;

12. Đồng chí Trần Mai Hạnh, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ủy viên;

13. Đồng chí Cao Kim Hường, Viện trưởng Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước, Tổng Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, ủy viên.

Điều 5. Giúp việc Ban Tổ chức Đại hội có các Tiểu ban:

+ Tiểu ban Nội dung.

+ Tiểu ban Tổ chức phục vụ.

+ Tiểu ban Tuyên truyền.

Danh sách và nhiệm vụ cụ thể của từng tiểu ban do Trưởng các Tiểu ban đề xuất và Thường trực Ban Tổ chức Đại hội quyết định.

Điều 6. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.