• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/11/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1503/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 9 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007-2010

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007-2010 như sau:

1. Chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (năm 2009):

- Công ty Xổ số kiến thiết;

- Công ty Thoát nước đô thị.

2. Thực hiện cổ phần hóa:

a) Năm 2007:

- Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị;

- Công ty Du lịch quốc tế;

- Công ty Thương mại dịch vụ;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước.

b) Năm 2008:

- Công ty Dịch vụ vận tải biển;

- Công ty Công trình giao thông;

- Công ty Lâm viên cây xanh;

- Công ty Công trình đô thi huyện Tân Thành;

- Công ty Công trình đô thị huyện Xuyên Mộc.

c) Năm 2009:

- Công ty Công trình đô thị thị xã Bà Rịa;

- Công ty Công trình đô thị Thành phố Vũng Tàu;

- Công ty Công trình đô thị huyện Long Điền;

- Công ty Công trình đô thị huyện Châu Đức.

Điều 2.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt;

b) Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà  nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa các công ty nêu tại Điều 1 Quyết định này;

c) Xây dựng phương án thí điểm cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và Thủ tướng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.