• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 984/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 24 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công

_________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 26/2005/PL-UBTVQH, ngày 29 tháng 9 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tờ trình số 30/TTr-BLĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2008);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 118 liệt sĩ thuộc 5 cơ quan: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đà Nẵng, Điện Biên, Đăk Nông, Đăk Lăk, Bình Định, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao Bằng, Cà Mau, Hoà Bình, Hải Dương, Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây, Hậu Giang, Kiên Giang, Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Bình, Tiền Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Long, (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.