• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2007
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 2274/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 10 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập vụ kế hoạch - tài chính của Bộ Thuỷ sản vào các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/12/2001;
Để thực hiện việc Hợp nhất Bộ Thuỷ sản với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở cuộc họp Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở rộng ngày 06/08/2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tách và sáp nhập nguyên trạng nhiệm vụ và nhân sự thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Thuỷ sản vào các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể như sau :

Bộ phận tài chính vào Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ phận sắp xếp đổi mới và quản lý doanh nghiệp thuỷ sản vào Ban đổi mới và quản lý doanh nghiệp nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ phận xây dựng cơ bản thuỷ sản vào Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ phận thống kê vào Trung tâm tin học và thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ phận kế hoạch và nhiệm vụ còn lại sáp nhập vào Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Thuỷ sản chịu trách nhiệm bàn giao nguyên trạng các nhiệm vụ và nhân sự cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Giao Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng - Trưởng Ban đổi mới và quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Trung tâm tin học và thống kê, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao và tổ chức xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Vụ Tài chính, Ban đổi mới và quản lý doanh nghiệp nông thôn, Cục Quản lý xây dựng công trình, Trung tâm tin học - thống kê và Vụ Kế hoạch phù hợp với quy định mới, trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng - Trưởng Ban đổi mới và quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Giám đốc Trung tâm tin học và thống kê, Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Cao Đức Phát

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.