• Thông tư 17/2020/TT-BCT

  Quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí

  17/07/2020

  10/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 1575/QĐ-BCT

  Đính chính Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

  16/06/2020

  ...

 • Thông tư 10/2020/TT-BCT

  Bãi bỏ Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép

  15/06/2020

  31/07/2020

 • Thông tư 11/2020/TT-BCT

  Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

  15/06/2020

  01/08/2020

 • Nghị định 66/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  11/06/2020

  01/08/2020

 • Nghị định 54/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

  18/05/2020

  07/07/2020

 • Thông tư 09/2020/TT-BCT

  Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan

  14/05/2020

  14/05/2020

 • Nghị định 51/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

  21/04/2020

  21/04/2020

 • Thông tư 08/2020/TT-BCT

  Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba

  08/04/2020

  25/05/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.