• Thông tư 09/2020/TT-BCT

  Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan

  14/05/2020

  14/05/2020

 • Thông tư 08/2020/TT-BCT

  Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba

  08/04/2020

  25/05/2020

 • Thông tư 07/2020/TT-BCT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

  30/03/2020

  01/10/2015

 • Thông tư 06/2020/TT-BCT.

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

  24/03/2020

  08/05/2020

 • Thông tư 05/2020/TT-BCT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

  16/03/2020

  01/05/2020

 • Thông tư 03/2020/TT-BCT

  Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

  22/01/2020

  29/02/2020

 • Thông tư 01/2020/TT-BCT

  Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020

  14/01/2020

  29/02/2020

 • Thông tư 42/2019/TT-BCT

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành

  18/12/2019

  05/02/2020

 • Thông tư 41/2019/TT-BCT

  Bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương

  16/12/2019

  29/01/2020

 • Thông tư 40/2019/TT-BCT

  Hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

  10/12/2019

  30/03/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.