• Quyết định 30/2019/QĐ-TTg.

  Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

  08/10/2019

  01/12/2019

 • Quyết định 30/2019/QĐ-TTg

  Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

  08/10/2019

  01/12/2019

 • Quyết định 2617/QĐ-BCT

  Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2019

  22/08/2019

  ...

 • Quyết định 25/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  13/08/2019

  01/10/2019

 • Quyết định 12/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

  26/02/2019

  15/04/2019

 • Quyết định 02/2019/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

  08/01/2019

  08/01/2019

 • Quyết định 39/2018/QĐ-TTg.

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

  10/09/2018

  01/11/2018

 • Quyết định .39/2018/QĐ-TTg.

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam

  10/09/2018

  01/11/2018

 • Quyết định 38/2018/QĐ-TTg

  SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2015/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2015 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2012/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

  05/09/2018

  22/10/2018

 • Quyết định 34/2018/QĐ-TTg

  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

  10/08/2018

  12/10/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.