Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu bằng giấy

________________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2005 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ điểm 3 điều 9 Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị tại tờ trình số 167/TTr-VTLTNN ngày 17/3/2006 của Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu bằng giấy;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu bằng giấy theo các phụ lục bảng biểu và bản hướng dẫn đính kèm.

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Điều 1 được áp dụng tại các tổ chức lưu trữ nhà nước Trung ương và địa phương, để làm căn cứ giao khoán công việc trong chỉnh lý và là cơ sở để xác định mức chi cho chỉnh lý tài liệu lưu trữ bằng giấy.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức lưu trữ nhà nước trung ương, địa phương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Quyết định điều chỉnh khi có sự thay đổi về quy trình công nghệ và các yếu tố có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Bộ Nội vụ

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Quang Trung