Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi một số điều tại Quyết định số 36/2007/QĐ-BCN ngày 06 tháng 8 năm 2007 về việc

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010

______________________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ  Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -  xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Tiêu dùng và Thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm 1.2, khoản 1 Điều 1 tại Quyết định số 36/2007/QĐ-BCN ngày 06 tháng 8 năm 2007 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010, như sau:

1.2. Mục tiêu cụ thể

Các chỉ tiêu sản xuất, xuất khẩu giầy dép, da và đồ da đến năm 2010:

 

 

Đơn vị

tính

Năm

2000

Năm

2005

Năm

2010

1. Kim ngạch xuất khẩu

1 triệu USD

1.468

3.039

6.200

 

2. Giải quyết lao động

1.000 người

400

540

820

3. Sản phẩm chủ yếu

 

 

 

 

- Giầy, dép các loại

1.000  đôi

302.800

499.000

720.000

- Cặp, túi các loại

1.000  cái

31.000

51.700

80.700

- Da thuộc các loại

1.000 sqft

15.100

47.000

80.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ công thương

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bùi Xuân Khu