Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng

FORMALDEHYT, các AMIN thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm

AZO trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

____________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn cứ Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may;

Xét bộ hồ sơ đề nghị chỉ định hoạt động thử nghiệm/ chứng nhận số 584/KT1-TTr ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được phép thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.

Điều 2. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ công thương

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Hữu Hào