Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TR­ƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc ban hành quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết

__________________________

 BỘ TR­ƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Xét đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết áp dụng trong kinh doanh xổ số kiến thiết.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2004. Vụ tr­ưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh văn phòng, Thủ trư­ởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ư­ơng và các đại lý bán vé xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Thị Băng Tâm

QUY CHẾ ĐẠI LÝ BÁN VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Ban hành kèm theo quyết định số 185/2003/QĐ/BTC ngày 13 tháng 11 năm 2003của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

_________________________

 CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết áp dụng trong kinh doanh vé xổ số kiến thiết truyền thống, vé xổ số lôtô, vé xổ số cào biết kết quả ngay, vé xổ số bóc biết kết quả ngay.

2. Quy chế này không áp dụng đối với kinh doanh xổ số điện toán và các đợt xổ số đặc biệt phát hành thông qua các tổ chức đoàn thể.

Điều 2.  Yêu cầu trong thực hiện quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết:

1. Công ty xổ số kiến thiết tổ chức hệ thống đại lý bán vé xổ số kiến thiết hợp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xổ số để góp phần động viên tiền nhàn rỗi của các tầng lớp dân cư vào ngân sách nhà nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục.

2. Công ty xổ số kiến thiết và đại lý bán vé xổ số kiến thiết phải tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, thực hiện đúng những quy định về hoạt động xổ số kiến thiết của Nhà nước và quy định cụ thể trong quy chế này.

Điều 3. Thanh toán tiền bán vé xổ số giữa đại lý bán vé xổ số kiến thiết và công ty xổ số kiến thiết:

Thanh toán tiền bán vé giữa Công ty xổ số kiến thiết và đại lý bán vé xổ số kiến thiết được quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế. Đại lý bán vé xổ số kiến thiết thực hiện thanh toán tiền bán vé xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết theo đúng thoả thuận đã ghi trong hợp đồng.

Điều 4. Hoạt động đại lý bán vé xổ số kiến thiết và các hình thức đại lý bán vé xổ số kiến thiết:

1. Hoạt động đại lý bán vé xổ số kiến thiết: Là hoạt động của các tổ chức, cá nhân bán vé xổ số do Công ty xổ số kiến thiết phát hành đến người tham gia xổ số và được hưởng thù lao dưới hình thức hoa hồng trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên giao nhận vé xổ số.

 Bên giao vé xổ số có thể là Công ty xổ số kiến thiết hoặc là đại lý bán vé xổ số kiến thiết hoặc đại lý xổ số trực thuộc.

2. Các hình thức đại lý bán vé xổ số kiến thiết:

a)  Đại lý bán vé xổ số kiến thiết (dưới đây gọi chung là đại lý xổ số ) : Là các tổ chức, cá nhân trực tiếp ký hợp đồng đại lý với Công ty xổ số kiến thiết và nhận vé xổ số từ Công ty xổ số kiến thiết bán cho người tham gia xổ số thông qua hệ thống đại lý trực thuộc, người bán vé xổ số kiến thiết, hoặc trực tiếp bán cho người tham gia xổ số.

b) Đại lý trực thuộc đại lý  bán vé xổ số kiến thiết (dưới đây gọi là đại lý xổ số trực thuộc):  Là các cá nhân nhận vé xổ số từ đại lý xổ số giao cho người bán vé xổ số kiến thiết hoặc trực tiếp bán cho người tham gia xổ số.

c) Người bán vé xổ số kiến thiết (dưới đây gọi là người bán vé xổ số): Là các cá nhân nhận vé xổ số từ đại lý xổ số hoặc đại lý xổ số trực thuộc bán cho người tham gia xổ số.

CHƯƠNG II.  QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5.  Điều kiện hoạt động đại lý xổ số :

  1. Đại lý xổ số phải đủ điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; nếu là tổ chức phải là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt nam;

b) Có tài sản (tiền mặt… ) hoặc các chứng chỉ có giá (trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, sổ tiết kiệm), để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán với Công ty xổ số kiến thiết;

c) Có hợp đồng đại lý xổ số với Công ty xổ số kiến thiết.

2. Đại lý xổ số trực thuộc phải đủ điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có hợp đồng ký kết với đại lý xổ số về việc nhận vé xổ số từ  đại lý xổ số để giao cho người bán vé xổ số hoặc trực tiếp bán cho người tham gia xổ số.

3. Người bán vé xổ số phải đủ điều kiện sau:

 Có cam kết với bên giao (đại lý xổ số hoặc đại lý xổ số trực thuộc) về nhận bán vé xổ số, nghĩa vụ thanh toán tiền vé xổ số nhận bán và thù lao được hưởng.

Điều 6 .   Đăng ký kinh doanh :

 Đại lý xổ số, đại lý xổ số trực thuộc và người bán vé xổ số nhận số lượng vé xổ số có tổng trị giá trên 300 triệu đồng/tháng (tính theo mệnh giá tờ vé) thực hiện đăng ký kinh doanh về hoạt động đại lý xổ số tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều7. Hoa hồng đại lý xổ số:

1. Hoa hồng đại lý xổ số là khoản thù lao do Công ty xổ số kiến thiết trả cho đại lý xổ số về số lượng vé đã tiêu thụ theo tỷ lệ (%) trên doanh thu bán vé. Mức hoa hồng cụ thể do Công ty xổ số kiến thiết quy định trong phạm vi quy định của Bộ Tài chính;

2. Việc phân phối mức hoa hồng giữa  đại lý xổ số, đại lý xổ số trực thuộc và người bán vé xổ số thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa các bên.

Điều 8. Việc cầm cố, thế chấp, trong quan hệ hợp đồng giữa Công ty xổ số kiến thiết và đại lý xổ số:                                                         

 Công ty xổ số kiến thiết thực hiện cầm cố, thế chấp, ký quỹ theo quy định của pháp luật và qui định của Bộ Tài chính để đảm bảo đủ nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số tương ứng với số vé đã nhận.

Điều 9. Uỷ quyền đại lý xổ số trả thưởng:

Công ty xổ số kiến thiết được lựa chọn và quyết định hình thức uỷ quyền hay không uỷ quyền cho đại lý xổ số trả thưởng. Việc uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Phù hợp với khả năng quản lý của đại lý xổ số, yêu cầu quản lý trả thưởng của từng loại hình xổ số kiến thiết;

2. Giá trị giải thưởng uỷ quyền đại lý trả thưởng không vượt quá 500.000 đ/tờ vé trúng thưởng.

3. Quy định cụ thể trong hợp đồng đại lý xổ số về trách nhiệm bồi thường của đại lý xổ số đối với các tờ vé trả thưởng không đúng quy định.

Điều 10.   Nội dung hợp đồng đại lý xổ số :

Hợp đồng đại lý xổ số phải được lập bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên, địa chỉ pháp lý của Công ty xổ số kiến thiết ;

2. Tên, địa chỉ pháp lý của đại lý xổ số ;

3. Quyền và nghĩa vụ của Công ty xổ số kiến thiết, đại lý xổ số kiến thiết;

4. Loại vé xổ số nhận bán;

5. Số lượng vé nhận, thời gian giao vé, phương thức thủ tục nhận vé để bán và phương thức thủ tục trả vé bán không hết (vé ế);

6. Tỷ lệ hoa hồng;

7. Phương thức thanh toán, thời điểm thanh toán, kỳ nợ;

8. Các hình thức cầm cố, thế chấp, ký quỹ ; thể thức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số với Công ty xổ số kiến thiết (các biện pháp xử lý nếu đại lý xổ số kiến thiết vi phạm kỳ nợ hoặc dây dưa không thanh toán);

9. Bồi thưòng thiệt hại do không thực hiện hợp đồng;

10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

Ngoài ra Công ty xổ số kiến thiết và đại lý xổ số có thể quy định thêm những nội dung, điều khoản khác nhưng không được trái pháp luật.

Điều 11.  Quyền và nghĩa vụ của Công ty xổ số kiến thiết trong hoạt động đại lý bán vé xổ số kiến thiết :

1.  Công ty xổ số kiến thiết có các quyền sau:

a) Lựa chọn các tổ chức, cá nhân để ký kết hợp đồng đại lý xổ số;

b) Nhận và quản lý tài sản cầm cố hoặc tài sản thế chấp của đại lý xổ số;

c) Quy định mức trả hoa hồng đại lý trong hợp đồng đại lý xổ số theo quy định của Bộ Tài chính;

d) Yêu cầu đại lý xổ số thanh toán tiền bán vé xổ số theo hợp đồng;

e) Uỷ quyền đại lý xổ số trả thưởng;

f) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết và hợp đồng đại lý xổ số đã ký kết;

g) Hỗ trợ đại lý xổ số mở rộng việc phát hành vé theo quy định của hợp đồng đại lý xổ số giữa Công ty và đại lý xổ số;

2.  Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ sau :

a) Hướng dẫn thể lệ dự thưởng và cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về loại hình xổ số, đợt xổ số phát hành, kết quả trúng thưởng, các nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến việc bán vé xổ số của đại lý;

b) Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng với đại lý xổ số.

c) Chịu trách nhiệm, giải quyết các vướng mắc liên quan đến tờ vé xổ số;

d) Thanh toán hoa hồng theo thoả thuận trong hợp đồng đại lý xổ số;

e) Yêu cầu đại lý xổ số tăng tài sản cầm cố, thế chấp, tiền ký quỹ tương ứng với lượng vé nhận tăng thêm.

f) Hoàn trả cho đại lý xổ số tài sản cầm cố, thế chấp, tiền ký quỹ theo thoả thuận ghi trong hợp đồng khi đại lý xổ số giảm lượng vé nhận bán hoặc chấm dứt hợp đồng đại lý;

g) Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động có liên quan đến hoạt động xổ số do đại lý xổ số của công ty thực hiện.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của đại lý xổ số.

1.  Đại lý xổ số có quyền sau:

a) Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý xổ số với một hoặc nhiều Công ty xổ số kiến thiết tuỳ theo khả năng đảm nhận của mình ( trong trường hợp các Công ty xổ số kiến thiết trong khu vực có quy định thực hiện thị trường chung);

b) Được nhận vé xổ số và tổ chức tiêu thụ vé xổ số theo hợp đồng đã ký với Công ty xổ số kiến thiết;

c) Được trả lại vé bán không hết (vé ế) theo đúng các quy định của Công ty xổ số kiến thiết.

d) Được hưởng hoa hồng đại lý xổ số và những quyền lợi hợp pháp khác từ hoạt động đại lý mang lại;

e) Nhận uỷ quyền trả thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với vé xổ số kiến thiết trúng thưởng.

f) Được Công ty xổ số kiến thiết hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin cần thiết và các điều kiện khác để thực hiện hợp đồng đại lý xổ số;

g) Được yêu cầu công ty xổ số kiến thiết hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo theo thoả thuận trong hợp đồng đại lý xổ số khi giảm lượng vé nhận bán hoặc chấm dứt hợp đồng đại lý;

h) Được tham gia ý kiến đóng góp với Công ty xổ số kiến thiết những biện pháp cải tiến loại hình xổ số, thay đổi cơ cấu giải thưởng và đẩy mạnh tiêu thụ vé.

2.  Đại lý xổ số có nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý xổ số đã ký với Công ty xổ số kiến thiết;

b) Giới thiệu, mời chào, bán vé xổ số kiến thiết; cung cấp các thông tin đầy đủ chính xác cho bên mua vé xổ số kiến thiết;

 c) Tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn cho người mua vé các vấn đề liên quan đến hoạt động xổ số kiến thiết;

d) Bán vé xổ số cho người tham gia xổ số theo đúng mệnh giá ghi trên tờ vé; đúng quy định về phạm vi thị trường bán vé.

e) Thực hiện đúng các cam kết về nhận vé và trả lại vé bán không hết (vé ế) đối với vé xổ số truyền thống và nộp cuống vé xổ số lô tô về công ty xổ số kiến thiết và thanh toán đầy đủ kịp thời tiền bán vé theo đúng hợp đồng đại lý xổ số đã ký kết;

f) Bảo quản vé, chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng vé sau khi đã nhận vé từ Công ty xổ số kiến thiết theo quy định trong hợp đồng đại lý bán vé xổ số kiến thiết;

g) Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Công ty xổ số kiến thiết; thực hiện chế độ phản ánh báo cáo tình hình hoạt động đại lý và nhu cầu thị hiếu của khách hàng với Công ty xổ số kiến thiết;

h) Phát hiện phản ánh kịp thời người ghi đề, chủ đề với cơ quan pháp luật và Công ty xổ số kiến thiết;

i) Chịu trách nhiệm trước Công ty xổ số kiến thiết và trước pháp luật nếu vi phạm hợp đồng đại lý xổ số đã ký kết với Công ty xổ số kiến thiết ;

Điều 13.  Nghiêm cấm các đại lý xổ số, đại lý xổ số trực thuộc, người bán vé xổ số có các hành vi sau đây:

1. Tham gia  số đề dưới bất cứ hình thức nào;

2. Thông tin quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của Công ty xổ số kiến thiết; thể lệ dự thưởng, số trúng thưởng làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp  của bên mua vé xổ số;

3. Cạnh tranh khách hàng dưới hình thức bất hợp pháp như hứa hẹn trả thưởng cao hoặc các quyền lợi khác mà Công ty xổ số kiến thiết không cung cấp cho khách hàng.

CHƯƠNG III. VI PHẠM VÀ XỬ LÝ:

Điều 14. Những vi phạm trong hoạt động đại lý xổ số:

1. Nợ tiền bán vé xổ số vượt quá thời gian quy định trong hợp đồng;

2. Vi phạm thị trường tiêu thụ vé xổ số;

3. Bán vé xổ số cho người tham gia xổ số vượt quá mệnh giá ghi trên tờ vé;

4. Gian lận trong việc bán vé, thanh toán vé trúng thưởng, thanh huỷ vé xổ số;

5. Cạo sửa vé xổ số, làm vé xổ số giả để lĩnh thưởng;

6. Tham gia hoạt động số đề dưới các hình thức như làm chủ đề, ghi đề, mua số đề, bán thơ đề;

7. Không chấp hành đúng quy định trong quy chế này;  

Điều 15.  Xử lý vi phạm:

Các hành vi vi phạm quy định tại điều 14 và những vi phạm khác có liên quan tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo một hoặc nhiều hình thức dưới đây:

1. Đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn làm đại lý xổ số;

2. Bồi thường thiệt hại vật chất;

3. Xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành của Nhà nước.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quy chế này phải được phổ biến quán triệt thi hành rộng rãi trong cán bộ công nhân viên làm công tác xổ số kiến thiết, đại lý xổ số, đại lý xổ số trực thuộc, người bán vé xổ số ở từng địa phương.

 2. Quy chế này có hiệu lực từ 01/01/2004 và thay thế các quy định trước đây về đại lý bán vé XSKT.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.