Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định 141/2001/QĐ-BTC  ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

_________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Chế độ kế toán Ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 141/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Căn cứ Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước ban hành theo Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ;

- Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định về quản lý Ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Để đảm bảo Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Chế độ kế toán Ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 141/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, như sau:

1/ Sửa đổi mẫu chứng từ kế toán, gồm:

a. Lệnh thu ngân sách nhà nước                                  (C1- 01/NS);

b. Giấy nộp tiền vào ngân sách bằng tiền mặt            (C1- 02/NS);

c. Giấy nộp tiền vào ngân sách bằng chuyển khoản  (C1 - 03/NS);

d. Lệnh chi tiền ngân sách xã kiêm lĩnh tiền mặt       (C2- 02/NS);

đ. Lệnh chi tiền ngân sách xã kiêm chuyển khoản

    thư, điện, cấp séc bảo chi                                         (C2- 03/NS).

Các mẫu chứng từ này thực hiện theo mẫu qui định tại Quyết định 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước.

2/ Bỏ mẫu chứng từ: Giấy đề nghị rút tiền mặt từ ngân sách xã.

3/ Sửa đổi mẫu báo cáo tài chính, gồm:

  1. Báo cáo tổng hợp thu Ngân sách xã                (B02a-X);
  2. Báo cáo tổng hợp chi Ngân sách xã                (B02b-X);
  3. Tổng hợp quyết toán thu Ngân sách xã           (B03c-X);
  4. Tổng hợp quyết toán chi Ngân sách xã           (B03d-X);
  5. Báo cáo quyết toán chi đầu tư XDCB               (B05-X).

 Các mẫu báo cáo này được sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu phù hợp với qui định tại Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 21/5/2003 về quản lý Ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn.

(Mẫu báo cáo tài chính báo cáo quyết toán sửa đổi, bổ sung theo phụ lục đính kèm).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng từ năm ngân sách 2004.

Điều 3: Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện Quyết định này.

Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước TW, Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.

Bộ Tài chính

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Tá