Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự

__________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí;

 Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ;

 Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 718/GTVT-TCKT ngày 03/3/2003 và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 480/UBBT-PPLT ngày 27/02/2003;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy khi đi qua Trạm thu phí Quán Toan – Quốc lộ 5, Trạm thu phí số 2 – Quốc lộ 1A cũ (Nam Cầu Đuống), Trạm thu phí Km58 – Quốc lộ 18 và trạm thu phí Sông Phan (Km 1739 – Quốc lộ 1A) cho đến khi có quy định mới

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí tại Trạm thu phí Quán Toan – Quốc lộ 5, Trạm thu phí phụ số 2 – Quốc lộ 1A cũ (Nam Cầu Đuống), Trạm thu phí Km58 – Quốc lộ 18 và trạm thu phí Sông Phan (Km 1739 – Quốc lộ 1A) và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi  hành Quyết định này./.

Bộ Tài chính

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trương Chí Trung