Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc

______________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Theo đề nghị của Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc và Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc (gồm các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra).

Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc có nhiệm vụ lãnh đạo Hội đồng chấp hành đúng các quy định quản lý hoạt động xổ số kiến thiết của Bộ Tài chính; điều hành hoạt động xổ số kiến thiết theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc đã được phê duyệt.

Điều 2. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc có trách nhiệm chỉ đạo mọi hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty xổ số kiến thiết kinh doanh có hiệu quả, thực hiện đúng quy chế đã được phê duyệt tại quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005.

Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ Tài chính

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Thị Băng Tâm