Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

V/v sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu nhập khẩu

_______________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998;

Căn cứ Biểu thuế theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 19/06/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XI;

Căn cứ Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Cộng đồng Châu Âu ký tắt ngày 3/12/2004 về tiếp cận thị trường và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 75/CP-QHQT ngày 16/12/2004;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Thương mại tại công văn số 494 TM/KV2 ngày 22/12/2004 và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng rượu thuộc các nhóm 2204, 2205, 2206, 2208 quy định tại Quyết định số 68/2004/QĐ-BTC ngày 16/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế  thuế nhập khẩu ưu đãi thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

 

Thuế suất (%)

2204

 

 

Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09

 

2204

 10

00

- Rượu vang có ga nhẹ

65

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

 

Thuế suất (%)

 

 

 

- Rượu vang khác; hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men:

 

2204

21

 

- - Loại trong đồ đựng không quá 2 lít:

 

 

 

 

- - - Rượu vang:

 

2204

21

11

- - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%

65

2204

21

12

- - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15%

65

 

 

 

- - - Hèm nho:

 

2204

21

21

- - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%

65

2204

21

22

- - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15%

65

2204

29

 

- - Loại khác:

 

 

 

 

- - - Rượu vang:

 

2204

29

11

- - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%

65

2204

29

12

- - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15%

65

 

 

 

- - - Hèm nho:

 

2204

29

21

- - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%

65

2204

29

22

- - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15%

65

2204

30

 

- Hèm nho khác:

 

2204

30

10

- - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%

65

2204

30

20

- - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15%

65

 

 

 

 

 

2205

 

 

Rượu vermourth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm

 

2205

10

 

- Loại trong đồ đựng không quá 2 lít:

 

2205

10

10

- - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%

65

2205

10

20

- - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15%

65

2205

90

 

- Loại khác:

 

2205

90

10

- - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%

65

2205

90

20

- - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15%

65

2206

 

 

Đồ uống đã lên men khác (ví dụ: vang táo, vang lê, vang mật ong); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

 

2206

00

10

- Vang táo, vang lê

65

2206

00

20

- Rượu sa kê (rượu gạo)

65

2206

00

30

- Tô đi (Toddy)

65

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

 

Thuế suất (%)

2206

00

40

- Shandy có nồng độ cồn trên 0,5% đến 1% tính theo thể tích

65

2206

00

50

- Shandy có nồng độ cồn trên 1% đến 3% tính theo thể tích

65

2206

00

90

- Loại khác, kể cả vang mật ong

65

 

 

 

 

 

2208

 

 

Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn d­ưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác

 

 

2208

20

 

- R­ượu mạnh cất từ rượu vang nho hoặc từ rượu bã nho:

 

 

2208

20

10

- - Rượu Brandy có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích

65

2208

20

20

- - Rượu Brandy có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích

65

2208

20

30

- - Loại khác, có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích

65

2208

20

40

- - Loại khác, có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích

65

2208

30

 

- Rượu Whisky:

 

2208

30

10

- - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích

65

2208

30

20

- - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích

65

2208

40

 

- Rượu Rum và rượu Rum cất từ mật mía:

 

2208

40

10

- - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích

65

2208

40

20

- - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích

65

2208

50

 

- Rượu Gin và rượu Cối:

 

2208

50

10

- - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích

65

2208

50

20

- - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích

65

2208

60

 

- Rượu Vodka:

 

2208

60

10

- - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích

65

2208

60

20

- - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích

65

2208

70

 

- Rượu mùi và rượu bổ:

 

2208

70

10

- - Có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích

65

2208

70

20

- - Có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích

65

2208

90

 

- Loại khác:

 

2208

90

10

- - Rượu samsu y tế có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích

65

2208

90

20

- - Rượu samsu y tế có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích

65

2208

90

30

- - Rượu samsu khác có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích

65

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

 

Thuế suất (%)

2208

90

40

- - Rượu samsu khác có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích

65

2208

90

50

- - Rượu arrack và rượu dứa có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích

65

2208

90

60

- - Rượu arrack và rượu dứa có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích

65

2208

90

70

- - Rượu đắng và loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích

65

2208

90

80

- - Rượu đắng và loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích

65

2208

90

90

- - Loại khác

65

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu nộp cho cơ quan Hải quan kể từ ngày 01/01/2005. Số tiền thuế chênh lệch giữa số thuế đã nộp với số thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu qui định tại Quyết định này sẽ được xử lý hoàn trả./.

Bộ Tài chính

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trương Chí Trung