Sign In

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

______________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ Thi đua – khen thưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải