Sign In

Quyết định của Bộ Trưởng Bộ tài chính

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tài chính

___________________________

 Bộ trưởng Bộ tài chính

- Căn cứ  Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 94/2002/QĐ- BTC ngày 13/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển Tạp chí Tài chính thành đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo và Tổng biên tập Tạp chí Tài chính,

Quyết định:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tài chính.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng biên tập Tạp chí Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


`

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tài chính

(Ban hành kèm theo Quyết định số 166/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

______________________________

Chương I
Quy định chung

Điều 1:  Tạp chí Tài chính là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tài chính.

 Tạp chí Tài chính hoạt động theo Luật Báo chí, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá - Thông tin và sự quản lý trực tiếp của Bộ Tài chính.

Tên giao dịch quốc tế: Financial Magazine (FM)

 Điều 2:  Tạp chí Tài chính là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng hoặc kho bạc theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Tạp chí Tài chính đặt tại Hà Nội.

Chương II

nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí tài chính

Điều 3: Tạp chí Tài chính có các nhiệm vụ:

1- Thông tin đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kinh nghiệm của nước ngoài về quản lý kinh tế - tài chính.

2- Tổ chức trao đổi về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách tài chính; các nhiệm vụ của ngành Tài chính, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách về kinh tế - tài chính của Đảng và Nhà nước.

3-  Giới thiệu, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm về  quản lý tài chính trong và ngoài nước.

4- Thông tin những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế - tài chính và hoạt động của toàn ngành Tài chính.

Điều 4: Tạp chí Tài chính có quyền hạn:

1- Được cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Bộ Tài chính về quản lý kinh tế - tài chính để phục vụ cho nhiệm vụ công tác của Tạp chí.

2- Tổ chức xuất bản và phát hành Tạp chí Tài chính trên phạm vi cả nước theo quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.

3- Được tổ chức mạng lưới cộng tác viên tại các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính.

4- Ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tuyên truyền, quảng cáo trên Tạp chí Tài chính với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

5- Được tự chủ về tài chính trong phạm vi nhiệm vụ được giao của đơn vị dự toán cấp II thuộc Bộ; có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản và nguồn tài chính của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính.

Chương III

Tổ chức bộ máy của Tạp Chí  Tài Chính

Điều 5: Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài chính gồm:

- Tổng biên tập Tạp chí Tài chính và một số Phó Tổng biên tập.

- Thư ký toà soạn

- Ban Biên tập, phóng viên, bạn đọc.

- Ban Trị sự  (hành chính, tài vụ và quản trị).

- Ban Dịch vụ  tuyên truyền, quảng cáo.

- Đại diện Tạp chí Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

Biên chế của các tổ chức nói trên do Tổng biên tập quy định trên cơ sở số biên chế được Bộ trưởng Bộ Tài chính duyệt.

Điều 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng biên tập,  Phó tổng biên tập Tạp chí Tài chính:

  • Tổng biên tập:

 1- Quản lý chung các hoạt động của Tạp chí Tài chính, chịu trách nhiệm  trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về hoạt động của Tạp chí Tài chính theo đúng tôn chỉ mục đích của Tạp chí Tài chính và Luật Báo chí.

2- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:

- Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, định hướng phát triển Tạp chí Tài chính và tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt;

- Thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị chức năng;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức của Tạp chí theo phân cấp quản lý của Bộ;

            - Phê duyệt cơ chế tài chính của Tạp chí Tài chính.

3-  Quy định nhiệm vụ cụ thể, quy chế phối hợp công tác, lề lối làm việc của các đơn vị thuộc Tạp chí Tài chính.

4- Ký hợp đồng dịch vụ về tuyên truyền, quảng cáo trên Tạp chí Tài chính.

5-  Ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Tạp chí Tài chính.

6- Kiểm tra, đánh giá các mặt hoạt động của Tạp chí Tài chính, định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan có liên quan theo quy định.

7- Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Tạp chí Tài chính theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  • Phó tổng biên tập:

Trực tiếp  phụ trách những lĩnh vực và công việc do Tổng biên tập phân công, chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về những công việc được giao.

Chương IV

Tài chính và tài sản của Tạp Chí  Tài Chính

Điều 7: Tạp chí Tài chính là đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trải một phần chi phí. Mọi hoạt động thu, chi của Tạp chí Tài chính thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương V

Điều khoản thi hành

Điều 8: Tổng biên tập Tạp chí Tài chính có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

Việc bổ sung, sửa đổi những quy định của Quy chế này do Tổng biên tập trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định./.