Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc xếp lịch mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống cho khu vực miền Bắc và miền Trung

_____________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố lịch mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống cho các công ty xổ số kiến thiết thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung (đính kèm).

Điều 2. Lịch mở thưởng được duy trì ổn định trong 2 năm 2005 – 2006. Từ ngày 01/01/2007 Bộ Tài chính sẽ công bố lịch mở thưởng mới phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và tình hình cân đối ngân sách địa phương tại thời điểm.

Điều 3. Các địa phương chỉ đạo và tạo điều kiện cho công ty XSKT để triển khai các bước công việc liên quan đến việc mở cửa thị trường chung và phương án phát hành cụ thể của địa phương.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2005.

Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc công ty XSKT các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung và Ban thường trực Hội đồng liên kết xổ số miền Bắc, miền Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ Tài chính

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Thị Băng Tâm