• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2016
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 35/2016/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh

và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh

______________________

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 07/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh.

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định về chế độ bồi dưỡng đối với các thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh.

2. Quyết định này áp dụng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh; người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Chế độ bồi dưỡng đặc thù

Thành viên Hội đồng Cạnh tranh làm việc kiêm nhiệm được bồi dưỡng 1.300.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần

1. Chủ tọa phiên điều trần được bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày;

2. Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Điều tra viên tham gia phiên điều trần được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày;

3. Người giám định được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày;

4. Người phiên dịch được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời đến phiên dịch tại phiên điều trần được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định về chi phí dịch thuật trong chế độ chi tiếp đón khách nước ngoài và chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

5. Người làm chứng được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh triệu tập đến phiên điều trần được bồi dưỡng là 100.000 đồng/ngày;

6. Người giám định, người phiên dịch, người làm chứng được Hội đồng Cạnh tranh mời tham gia phiên điều trần được thanh toán chi phí đi lại.

Điều 4. Chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia tọa đàm, họp xử lý vụ việc cạnh tranh và giải quyết khiếu nại

1. Chủ tọa được bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày;

2. Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày;

3. Khách mời là chuyên gia hoặc đại diện các cơ quan chuyên môn được Hội đồng Cạnh tranh mời đến để tham vấn ý kiến liên quan đến vụ việc hạn chế cạnh tranh được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày.

Điều 5. Nguyên tắc hưởng và nguồn kinh phí thực hiện

1. Thành viên Hội đồng Cạnh tranh kiêm nhiệm chỉ hưởng chế độ bồi dưỡng đặc thù theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Nguồn kinh phí để chi trả chế độ bồi dưỡng đối với thành viên        Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.         

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2016.

2. Quyết định số 82/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của     Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh kiêm nhiệm và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh và các thành viên Hội đồng Cạnh tranh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.