• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/09/2007
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 1052/2007/QĐ-CTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi quốc tịch Việt Nam

_______________

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ hợp thứ 10;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;

Xét đề nghị của Chính Phủ tại Tờ trình số 55a/TTr-CP ngày 18/07/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 2200 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Đài Loan) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ Tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Nguyễn Minh Triết

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.